หลักสูตร FAST Mini MBA (certificate program)

อาหารสมองที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาและทฤษฎี พร้อมเติมเต็มทุกประสบการณ์จริง

จากวิทยากรชั้นนำของเมืองไทย

หาก
คุณ

-ต้องการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของคุณให้อยู่รอดในองค์กรที่มีการแข่งข้นและเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว รวมถึงในภาวะที่ผันผวนไม่แน่นอน
-ต้องการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จริงในเวลาวันสั้นเพื่อรองรับหน้าที่และความรับผิดชอบในองค์กรที่กำลังเพิ่มขึ้น
-ต้องการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานในองค์กรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และไม่แน่นอนของโลกสมัยใหม่

เมื่อสินค้าขององค์กรถูกเลียนแบบได้ง่าย การสร้างความแตกต่างด้วยการเพิ่ม “การบริการ” ในสินค้า คือทางออกของการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและสร้างความแตกต่าง

หลักสูตรพัฒนาด้านการบริหารธุรกิจระยะสั้นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(KU) เป็นโครงการอบรมส าหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร

อยากใช้ประโยชน์จาก DigitalMarketing สามารถคิด วางแผนหรือสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่ต้องกังวลกับการเปลี่ยนแปลงของ DigitalTools หลักสูตร Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing คือคำตอบ

หลักสูตรที่ช่วยให้เข้าใจการบริหารจัดการการตลาดสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้มีพื้นฐานการตลาด แต่ต้องมาทำงานด้านการตลาด หรือต้องทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาดทั้งภายใน และภายนอกองค์กร