หลักสูตร Fast Mini MBA for Service Business Management #2

     ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ Asia Market Expertise Center (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตลาดในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยมีภารกิจสำคัญประการหนึ่งคือ การให้ความร่วมมือด้านวิชาการและที่ปรึกษาให้กับภาคธุรกิจไทย  


ค่าอบรม
40,000 บาท
ต่อท่าน

(ถึง 20 สิงหาคม 2567 เท่านั้น)

อบรมเฉพาะวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม ถึงวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

     วันนี้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะความต้องการของลูกค้ามีความสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยมีผลจากการเปลี่ยนแปลปัจจัยแวดล้อมในระดับต่างๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานและการรับข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดสินค้าต่างๆมากมาย เกิดความหลากหลาย แปลกใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจบริการ แต่หากเป็นธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า การสร้างความแตกต่างของสินค้าเชิงกายภาพกลับถูกเลียนแบบได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มด้วยการเพิ่มการบริการในสินค้า คือทางออก ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดหลักสูตร Fast Mini MBA : Service Business Management ขึ้น เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจการบริการขึ้น โดยมีเนื้อหาที่จะทำให้ธุรกิจบริการเองมีความเข้าใจธุรกิจของตนเองได้ดียิ่งขึ้น และธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าสามารถแนวคิดการจัดการธุรกิจบริการมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง

 

เมื่อสินค้าขององค์กรถูกเลียนแบบได้ง่ายดาย การสร้างความแตกต่างด้วยการเพิ่มการบริการในสินค้า คือทางออกของการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและสร้างความแตกต่าง เรียนรู้การจัดการธุรกิจบริการ ด้วยหลักสูตร Fast Mini MBA : Service Business Management” 

     วันนี้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะความต้องการของลูกค้ามีความสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยมีผลจากการเปลี่ยนแปลปัจจัยแวดล้อมในระดับต่างๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานและการรับข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดสินค้าต่างๆมากมาย เกิดความหลากหลาย แปลกใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจบริการ แต่หากเป็นธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า การสร้างความแตกต่างของสินค้าเชิงกายภาพกลับถูกเลียนแบบได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มด้วยการเพิ่มการบริการในสินค้า คือทางออก ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดหลักสูตร Fast Mini MBA : Service Business Management ขึ้น เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจการบริการขึ้น โดยมีเนื้อหาที่จะทำให้ธุรกิจบริการเองมีความเข้าใจธุรกิจของตนเองได้ดียิ่งขึ้น และธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าสามารถแนวคิดการจัดการธุรกิจบริการมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง

เมื่อสินค้าขององค์กรถูกเลียนแบบได้ง่ายดาย การสร้างความแตกต่างด้วยการเพิ่มการบริการในสินค้า คือทางออกของการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและสร้างความแตกต่าง เรียนรู้การจัดการธุรกิจบริการ ด้วยหลักสูตร Fast Mini MBA : Service Business Management” 

 • กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
  • ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบการตลาดหรือการขาย หรือการให้บริการ องค์กรธุรกิจบริการ ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่ถูกต้องให้บุคลากรขององค์กร
  • ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบการตลาดหรือการขาย องค์กรธุรกิจที่ผลิตและหรือจัดจำหน่ายสินค้าที่ต้องการสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าด้วยแนวคิดแบบธุรกิจบริการ

 

 • รูปแบบและระยะเวลาในการอบรม

     หลักสูตร Fast Mini MBA : Service Business Management เน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะกับผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย ทฤษฎีแนวทางปฏิบัติที่ทันสมัย การทำ Workshop ระดมสมอง วิเคราะห์ปัญหา อภิปราย และการยกตัวอย่างประกอบจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

 • อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่มวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2567 วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2567 

เวลา 09.00-16.00 . รวม 10 วัน (รวม 60 ชั่วโมง)

           กรอกใบสมัคร: https://forms.gle/HhtasMgX45sbhPfWA

หัวข้อในการอบรม

 1. Fundamentals of Service Business 6ชั่วโมง

ทำความเข้าใจ Service Goods, Service B2B, Service B2C, Service B2G, Service as a Product, Service as a Part Product หลักการพื้นฐานและแนวทางในการสร้าง “ธุรกิจบริการที่หลากหลายและไม่ใช่แค่เรื่อง การบริการเพื่อนำไปสร้างโอกาสกับธุรกิจของคุณ

 1. Service Design 6ชั่วโมง

ออกแบบ ธุรกิจบริการเริ่มต้นอย่างไร จนได้เป็นหนึ่งธุรกิจหรือหลายธุรกิจ ที่มอบความพึงพอใจให้ลูกค้า มาเข้าใจกระบวนการและแนวทางออกแบบ พร้อมเวิร์กชอปดีไซน์ธุรกิจกับกูรูมืออาชีพ เพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณ

 1. Customer Perspective & Customer Journey 6ชั่วโมง

เมื่อแบรนด์และธุรกิจ เข้าใจมุมมอง พฤติกรรม และ Journey ของลูกค้า ทุกๆ Touchpoint ที่ลูกค้าจะมองเห็นธุรกิจคุณคือทุกรายละเอียดที่คุณต้องใส่ใจ ตั้งแต่ก่อนซื้อไปถึงบริการหลังการขาย ทำอย่างไรจะทำให้เส้นทางของลูกค้าได้รับความประทับใจอย่างไร้รอยต่อ

 1. Service Marketing 6ชั่วโมง

รู้จักการตลาดในหลากหลายประเภทธุรกิจ พร้อมเจาะลึกการตลาดของธุรกิจบริการ 4Ps หรือ 7Ps เพียงพอหรือยัง กลยุทธ์ไหนปัง กลยุทธ์ไหนดี มัดใจลูกค้ายุคนี้ได้อย่างอยู่หมัด

 1. Service Operation(Delivering Service) 6 ชั่วโมง

กระบวนการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน ทั้งคน ระบบ เทคโนโลยี และ tools ต่าง ๆ ทำอย่างไรจะตอบโจทย์ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทำอย่างไรจะส่งมอบบริการที่ประทับใจ และทำอย่างไรจะอุดช่องว่างแห่งประสบการณ์ในยุค Market Place และ Market Space

 1. Physical Evidence 3 ชั่วโมง

สร้างสภาพแวดล้อมของการให้บริการ เช่น การวางผังร้าน เสียงประกอบในร้าน กลิ่นอาหาร และอื่นๆ ที่ใช้สัมผัสทั้ง 5 เป็นตัวช่วย เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจและสร้างความประทับใจในการใช้บริการไม่รู้ลืม

 1. Price of Services 3ชั่วโมง

รู้ได้อย่างไรว่าเราต้องราคาได้ถูกต้อง? เรียนรู้การตั้งราคาจากสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้ง โครงสร้างตลาด การแข่งขัน ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจ  โดยจุดที่เป็นราคานั้นต้องพิจารณา  ความสมดุล  ระหว่างคุณค่าของแบรนด์และบริการที่ลูกค้าคาดหวังกับต้นทุนของการบริการ

 1. People in Service 3ชั่วโมง

เจาะลึกทุกจุดในธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับคน จะคัดเลือกคนที่มีทักษะแบบไหน ผ่านประสบการณ์อะไร มาให้เหมาะกับงาน จะเทรนนิ่งพวกเขาแบบไหน การดูแลคนอย่างไรเมื่อเขาได้รับความกดดันจากลูกค้า จะวางระบบงานอย่างไรให้พวกเขาทำงานได้อย่างสอดประสานและลงตัว

 1. Customer Experience & Service Excellence 6ชั่วโมง

ในโลกที่ลูกค้าคือผู้มีอิทธิพลสำคัญ การสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า คือ เครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจบริการ มาเปิดโลกแห่งความรู้และความเข้าใจในศิลปะของการสร้างประสบการณ์การบริการที่ยอดเยี่ยม เพราะการบริการที่ดีไม่เพียงพอกับการคาดหวังของลูกค้า ทักษะเหล่านี้จะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของทุกๆ ธุรกิจ

 1. Sales Promotion 3 ชั่วโมง

รู้จักพลังของการขายที่มีเอกลักษณ์ ทำอย่างไรจะสร้างความต่าง เพิ่มยอดการใช้บริการ และสร้างรายได้ให้ธุรกิจในระยะยาว โดยเฉพาะกับกลุ่มลูกค้า High Life Time Value

 1. Promotion of Services 6 ชั่วโมง

ทำโปรโมชันอย่างไร ให้สร้างสรรค์ โดดเด่น แปลกใหม่ ไม่เหมือนใครในตลาดธุรกิจบริการ แบบไม่ต้องเปลืองตัวลงสนามรบตัดราคากับใครๆ

 1. Customer Relationship Management 3ชั่วโมง

มัดใจลูกค้ายุคดิจิทัลอย่างไรให้อยู่หมัด เรียนรู้กลยุทธ์ CRM ที่ประสบความสำเร็จ เข้าใจ Service Level Agreement และการบริหาร CRM กับ Customer Journey

 1. Crisis Management 3ชั่วโมง

เมื่อความเสี่ยงเกิดได้ทุกที่ทุกเวลา จะบริหารความเสี่ยงอย่างไรในธุรกิจบริการ จะจัดการอย่างไร การเตรียมความพร้อมเพื่อปิดความเสี่ยงก่อนลุกลามเกินการควบคุม

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ
 • เป็นผู้บริหารระดับต้นหรือเทียบเท่า หรือ กำลังได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารระดับต้น หรือ
 • เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมหรือ
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

     40,000 บาทต่อท่าน (ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน ตลอดระยะเวลาการอบรม 10 วัน)

Fast Mini MBA for Service Business Management (Certificate Program)

หลักสูตร FAST Mini MBA for Service Business Management เป็นหลักสูตรพัฒนาด้านการจัดการการตลาดธุรกิจบริการระยะสั้น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) เป็นโครงการอบรมสำหรับผู้บริหารองค์กร นักการตลาด เจ้าของธุรกิจ หรือผู้สนใจประกอบธุรกิจให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจการบริการขึ้น โดยมีเนื้อหาที่จะทำให้ธุรกิจบริการเองมีความเข้าใจธุรกิจของตนเองได้ดียิ่งขึ้นและธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าสามารถแนวคิดการจัดการธุรกิจบริการมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง

 

จุดเด่นของหลักสูตร Fast Mini MBA for Service Business Management
           หลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ที่จะพัฒนาธุรกิจขององค์กรด้วยแนวคิดการจัดการธุรกิจบริการ ผ่านผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงที่มีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อนำไปสร้างความแตกต่าง ก่อให้เกิดความได้เปรียบและการสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มด้วยการเพิ่มการบริการในสินค้า

 • 13 Courses 12 Instructors

13 หัวข้อ โดย 11 ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากภาคธุรกิจที่เข้าใจการบริหารและการบริการอย่างแท้จริง

 • Certificate Program

เรียนครบตามเกณฑ์ 80% รับวุฒิบัตร Fast Mini MBA จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)

 

วิธีการสมัคร

 1. ช่องทางการสมัคร

สมัครผ่าน Online ปุ่ม Apply Now บนทางเว็บไซต์  https://www.fastminimba.com

กรอกใบสมัคร ทาง Google From : https://forms.gle/GNcbX8eBcR2VkDJN8

 1. การชำระค่าธรรมเนียมอบรม

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย   ชื่อบัญชี : ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย โดยนายไพฑูรย์ เจตธำรงชัย

เลขที่บัญชี : 694-2-07127-0

 1. กรณีโอนเงิน สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทาง ดังนี้

LINE: @fastminimba

Email: info@fastminimba.com  

Facebook Page: Fast Mini MBA

ค่าอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%”