หลักสูตร Fast Mini MBA Supply Chain Management for e-Business

ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตร
Fast Mini MBA Supply Chain Management for e-Business (SCM for e-Business) เพื่อส่งเสริมและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ e-Business ประกอบด้วยเนื้อหาที่ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน และจัดการการประสานโซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้จัดส่ง ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกจนถึงมือผู้บริโภค แบบเร่งรัด 19 วิชา ภายใน 60 ชั่วโมง โดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 16 ท่าน

ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเปิดสอน Fast Mini MBA Supply Chain Management for e-Business เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ e-Business ด้วยหลักสูตรการจัดการการประสานโซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้จัดส่ง ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกจนถึงมือผู้บริโภค แบบเร่งรัด 60 ชม. 19 วิชา โดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 16 ท่าน

หลักสูตร Fast Mini MBA Supply Chain Management for e-Business : SCM for e-Business นี้ เป็นประโยชน์อย่างมากในยุคที่ทุกองค์กรต่างทำ Digital Marketing ค้าขายผ่านระบบ e-Commerce การตลาดและช่องทางจัดจำหน่ายไม่ใช่ความได้เปรียบอีกต่อไป การเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่อยู่ภายใต้โซ่อุปทาน จะทำให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืน  

เนื้อหาของหลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของการจัดการตลอดโซ่อุปทาน ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าการจัดการช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ การจัดการสินค้าคงคลังและระบบคลังสินค้า การจัดการระบบคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง และการจัดการโซ่อุปทานที่ส่งเสริมความยั่งยืน ตลอดจนการบริหารโครงการและพัฒนากระบวนการธุรกิจ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจ e-Commerce ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เหมาะสมกับขนาดขององค์กร เหมาะสมกับการแข่งขัน เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเร่งรัด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวบรัดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงการบริหารจัดการ ยกระดับไปจนถึงการนำไปประยุกต์พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

  • ผู้ประกอบการ SMEs ที่จัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ e-Commerce
  • บุคลากรในฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายแผน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดจำหน่าย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายไอทีขององค์กรธุรกิจที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือกำลังพัฒนาระบบจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ e-Commerce
  • บุคลากรขององค์กรที่ต้องการพัฒนาธุรกิจ e-Business

รูปแบบและระยะเวลาในการอบรม

          ใช้รูปแบบการอบรมโดยการบรรยาย รวบรวมข้อมูลและประสบการณ์จากหลายแหล่งข้อมูล นำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งงในด้านทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติที่ทันสมัย การทำ Workshop ระดมสมองเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เอาแนวคิดไปต่อยอดเพื่อให้เกิด Value สูงสุด ต่อทั้งองค์กรและลูกค้า

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่มวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2567

เวลา 09.00-16.00 น. รวม 10 วัน (60 ชั่วโมง)

หัวข้อในการอบรม
1. โซ่อุปทานในการสร้างธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (3 ชั่วโมง)
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระบวนการในโซ่อุปทาน (3 ชั่วโมง)
3. การคิดแบบลีนกับการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (3 ชั่วโมง)
4. การจัดการแบบลีนสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Lean e-Business) (3 ชั่วโมง)
5. การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและข้อมูลในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (3 ชั่วโมง)
6. การพยากรณ์และคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (3 ชั่วโมง)
7. กลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมช่องทางของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (6 ชั่วโมง)
8. การวางแผนและการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (3 ชั่วโมง)
9. การจัดซื้อจัดหาในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (3 ชั่วโมง)
10. การจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (3 ชั่วโมง)
11. การจัดการความสัมพันธ์กับผู้จัดหา/คู่ค้าในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (3 ชั่วโมง)
12. การจัดการคุณภาพ (3 ชั่วโมง)
13 การจัดการคลังสินค้า (3 ชั่วโมง)
14. การวางโครงสร้างและระบบงานบุคคลในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (3 ชั่วโมง)
15. การประเมินผลและการวัดประสิทธิภาพในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (3 ชั่วโมง)
16. การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (3 ชั่วโมง)
17. การพัฒนาและการบริหารโครงการในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (3 ชั่วโมง)
18. การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (3 ชั่วโมง)
19. การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน (3 ชั่วโมง)

Fast Mini MBA (Certificate Program)
Fast Mini MBA Supply Chain Management for e-Business หลักสูตรพัฒนาด้านการบริหารธุรกิจระยะสั้น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) เป็นโครงการอบรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่จัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ e-Commerce บุคลากรขององค์กรที่ต้องการพัฒนาธุรกิจ e-Business บุคลากรในฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายแผน
ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดจำหน่าย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายไอทีขององค์กรธุรกิจที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือกำลังพัฒนาระบบจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ e-Commerce
จุดเด่นของหลักสูตร Fast Mini MBA Supply Chain Management for e-Business
หลักสูตรเดียวที่จะทำให้องค์กรเข้าใจการทำธุรกิจ e-Commerce ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบกระบวนการทำงานจากคลังสินค้าสู่การส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าพึงพอใจ
19 Courses 16 Instructor
19 วิชา โดย 16 ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากภาคธุรกิจที่เข้าใจการบริหารอย่างแท้จริง
Certificate Program
รับวุฒิบัตร Fast Mini MBA จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)

 

โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้

หัวข้อ

ขอบเขต

โซ่อุปทานในการสร้างธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  

– พื้นฐานของโซ่อุปทาน การเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน เช่น   องค์ประกอบของ 

  โซ่อุปทาน แนวคิดของโซ่อุปทานดิจิทัล
– การนำโซ่อุปทานมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

– ความสัมพันธ์ของกระบวนการ (Process) ในโซ่อุปทานเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ

   อิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระบวนการในโซ่อุปทาน

– เพื่อให้เข้าใจและระบุข้อดีข้อเสีย เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดและสิ่งที่ต้องปรับปรุง
– การวิเคราะห์กระบวนการสั่งซื้อ  วางแผน การจัดการสินค้าคงคลัง  การจัดส่ง

  สินค้า การจัดการความต้องการของลูกค้า

การคิดแบบลีนกับการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

– การคิดแบบลีน ที่เน้นการสร้างคุณค่า และขจัดความสูญเปล่าธุรกิจ

– การใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ ให้ลีน
– ผืนผ้าใบแบบลีน (Lean Canvas) แบบจำลองธุรกิจที่กระชับ

การจัดการแบบลีนสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Lean e-Business)

– การสร้างและพัฒนากระบวนการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคและเครื่องมือแบบ

  ลีน เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ 

– การติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) เพื่อพัฒนา

  องค์กรให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและข้อมูลในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

– การเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
– การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
– การคาดการณ์และการวางแผนตามความต้องการของลูกค้า เพื่อจัดการสินค้าและ

  บริการให้เหมาะสม

การพยากรณ์และคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

– การวิเคราะห์แนวโน้มและการพยากรณ์ เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมลูกค้า
– การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการพยากรณ์ ร่วมทั้งเทคนิคการเรียนรู้ของ

  เครื่องจักร (ML) การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Deep learning)

– การใช้พยากรณ์อุปสงค์

กลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมช่องทางของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

– การวางแผนการตลาดออนไลน์ 

– การใช้โซเชียลมีเดีย การทำ SEO และการสร้างเนื้อหาสื่อสารที่เหมาะสม
– การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่

  เหมาะสม

 – กลุ่มลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย
– การใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์

กลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมช่องทางของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

– การสร้างและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  (CRM) และกล

  ยุทธ์ในการสร้างความภักดีในการซื้อสินค้าและการบริการ
– การสร้างและจัดการเนื้อหา

– การวิจัยตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขัน

การวางแผนและการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

– การวิเคราะห์และการวางแผนความต้องการสินค้าคงคลัง
– การจัดการสินค้าและการเติมสินค้า 

– ระบบการติดตามและการจัดการสินค้าคงคลัง

– การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการสินค้าคงคลัง

การจัดซื้อจัดหาในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

– กระบวนการจัดซื้อจัดหา
– การจัดการซื้อจัดหาออนไลน์
– การบริหารจัดการสินค้าและผู้จัดจ้าง

– การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดหา

การจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

– การวางแผนโลจิสติกส์
– การจัดการการกระจายสินค้า

– การบริหารจัดการโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์

การจัดการความสัมพันธ์กับผู้จัดหา/คู่ค้าในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

– การคัดเลือกและการเลือกผู้ค้าส่ง
– การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ค้าส่ง

– การจัดการความสัมพันธ์แบบดิจิทัล

การจัดการคุณภาพ (Quality Management)

– ระบบมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
– การวัดและติดตามคุณภาพ
– การควบคุมคุณภาพ (QC) และประกันคุณภาพ (QA)

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

– การวางแผนและการจัดเก็บสินค้า
– ระบบการติดตามและการจัดการสินค้า

– การจัดการสินค้าและระบบคลังสินค้าออนไลน์

– การจัดการกระบวนการในคลังสินค้า

การวางโครงสร้างและระบบงานบุคคลในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

– กำหนดภารกิจและระบบงาน: 
– แบ่งทีมงานและโครงสร้างองค์กร
– สร้างการสื่อสารและความร่วมมือ
– ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา 

การประเมินผลและการวัดประสิทธิภาพในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

– ตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัด
– การตรวจสอบและการวัดผล
– การประเมินและการวิเคราะห์ เช่น KPI และ OKR เป็นต้น

การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

– การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ

– การกำหนดเป้าหมาย

– การพัฒนากระบวนการ

– การทดสอบและประเมินผล

การพัฒนาและการบริหารโครงการในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

– การวางแผนโครงการ

– การวิเคราะห์ความต้องการ

– การออกแบบและพัฒนาโครงการ

– การทดสอบและปรับปรุง

– การบริหารโครงการ

การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

– การระบุและการประเมินความเสี่ยง

– การวางแผนและการกำหนดมาตรการความเสี่ยง
– การดำเนินการและการตอบสนองต่อความเสี่ยง

– การบริหารจัดการโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี

การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

– กำหนดกลยุทธ์ความยั่งยืน

– การสร้างแบรนด์และตลาดสีเขียว
– การจัดการโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาใดก็ได้ หรือ
  • เป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือ
  • เป็นผู้บริหารตั้งแต่หัวหน้างานขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทำงานมาไม่น้อยกว่า 3 ปีในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายแผน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดจำหน่าย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายไอทีในองค์กร

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

      40,000 บาทต่อท่าน (ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่าง 2 มื้อและอาหารกลางวัน ตลอดระยะเวลาการอบรม 10 วัน)

วิธีการสมัคร

  1. ช่องทางการสมัคร

 สมัครผ่าน Online ปุ่ม Apply Now บนทางเว็บไซต์ https://forms.gle/4NVJdG9DUP9m7mQQ6

 ส่งใบสมัคร (ดาวน์โหลดโบชัวร์) ทางอีเมล์  [email protected]  

  1. การชำระค่าธรรมเนียมอบรม

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย โดยนายไพฑูรย์ เจตธำรงชัย

เลขที่บัญชี : 694-2-07127-0

  1. กรณีโอนเงิน สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทาง ดังนี้

Line : @fastminimba             

Email : [email protected]  

 Facebook Page : Fast Mini MBA      

** ค่าใช้จ่ายในการอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%