โครงการ Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA รุ่นที่ 7

ค่าอบรม 40,000 บาทต่อท่าน

อบรมเฉพาะวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ถึง วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

    ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเปิดสอน หลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA เพื่อช่วยธุรกิจไทยก้าวผ่านยุคหลังโควิด พร้อมสู้ต่อในโลกยุค VUCA World ด้วยหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจแบบเร่งรัด 60 ชม. โดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ กว่า 20 คน

หลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA นี้ จัดเป็นรุ่นที่ 7 โดย 6 รุ่นที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดี นับตั้งแต่ในช่วง Covid-19 ระบาด จนมาถึงช่วงภายหลังการระบาดที่เป็นยุค New Normal ที่หลายคนเริ่มปรับตัวโดยมีการนำแนวความคิดใหม่ๆ และวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ๆ เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันและในวิถีการทำงานใหม่ เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และไม่แน่นอนของโลกสมัยใหม่ ทั้งนี้หลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA  มีการเพิ่มความเข้มข้นให้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน มีความทันสมัยแตกต่างจากเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน ของยุค VUCA World โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับต้นหรือระดับกลางทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ด้านการบริหารไม่มากนัก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวบรัดและรวดเร็ว สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันท่วงที และเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นกับองค์กร

 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

      1) ผู้บริหารระดับต้นที่ไม่ได้เรียนด้านบริหารธุรกิจมา

      2) เจ้าของกิจการที่ไม่ได้เรียนบริหารธุรกิจมา

      3) หรือผู้บริหารที่ต้องการปรับความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ

 

รูปแบบและระยะเวลาในการอบรม

  ใช้รูปแบบการอบรม โดยเน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะกับผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย ทฤษฎีแนวทางปฏิบัติที่ทันสมัย การทำ Workshop
ระดมสมอง วิเคราะห์ปัญหา อภิปราย และการยกตัวอย่างประกอบจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่มวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2567 

เวลา 09.00-16.00 . รวม 10 วัน (60 ชั่วโมง)

ลิ้งค์ใบสมัคร https://forms.gle/tuC1XiLaeHW5LMAv6  หรือ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ
 • เป็นผู้บริหารระดับต้นหรือเทียบเท่า หรือ กำลังได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารระดับต้น หรือ
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
 • เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม

 

หัวข้อในการอบรม

 1. การบริหารธุรกิจในยุคVUCA WORLD (Business Administration in the VUCA WORLD) 3 ชม.
 2. เศรษฐศาสตร์การจัดการ (Managerial Economics) 3 ชม.
 3. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคความไม่แน่นอน (Strategic Management in the Age of Uncertainty) 3 ชม.
 4. กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น (Principle Business Law) 3 ชม.
 5. บทบาทผู้จัดการยุคใหม่ (The New Manager’s Role) 3 ชม.
 6. การบริหารทีมและภาวะผู้นำ (Team Management and Leadership) 3 ชม.
 7. เทคนิคการตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making Techniques in Business) 3 ชม.
 8. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management) 3 ชม.
 9. การสื่อสารทางธุรกิจและการเจรจาต่อรอง (Business Communication and Negotiation) 3 ชม.
 10. การนำเสนอทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล (EFFECTIVE BUSINESS PRESENTATIONS) 3 ชม.
 11. สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ (Information & Technology for Business) 3 ชม.
 12. Modern Management in VUCA world with AI  3 ชม.
 13. Agile Management 3 ชม.
 14. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)  3ชม.
 15. การวิเคราะห์โครงการและบริหารโครงการ (Project Management) 3 ชม.
 16. การบริหารการดำเนินการและโซ่อุปทาน (Operation & Supply Chain Management) 3 ชม.
 17. การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) 3 ชม.
 18. การเงินเพื่อการจัดการ (Managerial Finance) 3 ชม.
 19. การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Marketing Strategy) 3 ชม.
 20. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Strategy) 3 ชม.

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA (Certificate Program)

หลักสูตรพัฒนาด้านการบริหารธุรกิจระยะสั้น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) เป็นโครงการอบรมสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร ด้วยเนื้อหาคอร์สอบรมที่ครอบคลุมการบริหารธุรกิจ (Management) ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในยุคความไม่แน่นอน การบริหารการเงิน การบัญชี การบริหารทีมงาน การตลาด รวมไปถึงการบริหารการผลิต ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพรวมการดำเนินธุรกิจ เข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้จริง

จุดเด่นของหลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager of VUCA

หลักสูตรพัฒนาด้านการบริหารธุรกิจระยะสั้น ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับฝึกผู้บริหารมือใหม่ในยุค VUCA World โดยเฉพาะ

20 Courses 20 Instructor

20 วิชา โดย 20 ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากภาคธุรกิจที่เข้าใจการบริหารอย่างแท้จริง

 

รายละเอียดเนื้อหาแต่ละวิชา

 1. การบริหารธุรกิจในยุคVUCA WORLD(Business Administration in the VUCA WORLD ) 3 ชั่วโมง
       เข้าใจถึงความเป็นไปของยุค VUCA World และความสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเรียนรู้ถึงแนวคิดทฤษฎีด้านการจัดการ หลักการบริหาร ตลอดจนแนวทางในการบริหารงานในยุค VUCA World
 2. เศรษฐศาสตร์การจัดการ (Managerial Economics) 3 ชั่วโมง
       เรียนรู้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ทั้งในเรื่องของลักษณะของกำไรและการวัดผลกำไร การวิเคราะห์อุปสงค์อุปทาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การกำหนดนโยบายการผลิต การตัดสินใจลงทุน รวมไปถึงการตั้งราคาสินค้า
 3. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคความไม่แน่นอน (Strategic Management in the Age of Uncertainty) 3 ชั่วโมง
       เข้าใจแนวคิดและกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อประยุกต์ใช้ในยุค VUCA World เรียนรู้ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผลและการควบคุม
 4. กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น (Principle Business Law) 3 ชั่วโมง
       เรียนรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น นิติกรรม สัญญา หนี้ กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องรู้
 5. บทบาทผู้จัดการยุคใหม่ (The New Manager’s Role) 3 ชั่วโมง
       ทำความเข้าใจถึงบทบาทของผู้จัดการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทที่องค์กรกำหนด บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ รวมไปถึงเข้าใจในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งในด้านการวางแผนงาน การจัดการงานและหน่วยงาน การโน้มน้าว การควบคุม การสนับสนุนทีม ตลอดจนการพัฒนาทีมและตนเอง เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของหน่วยงาน
 6. การบริหารทีมและภาวะผู้นำ (Team Management and Leadership) 3 ชั่วโมง
       เจาะลึกถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์การและจิตวิทยาเพื่อใช้ในการบริหารทีม ทั้งในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจ การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน ทั้งในส่วนของการสื่อสารและการบริหารความขัดแย้ง
 7. เทคนิคการตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making Techniques in Business) 3 ชั่วโมง
       เรียนรู้ประเภทของการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ ตลอดจนเครื่องมือในการคิดและการตัดสินใจ ข้อจำกัดที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ พร้อมเทคนิคการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน และการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง
 8. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management) 3 ชั่วโมง
       เข้าใจภาพรวมและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาและรักษาบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน และการบริหารผลปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาและแนวทางแก้ไขในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 9. การสื่อสารทางธุรกิจและการเจรจาต่อรอง (Business Communication and Negotiation) 3 ชั่วโมง
       เข้าใจพื้นฐานการสื่อสารและการสื่อความโดยใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา เพื่อสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลสำเร็จ
 10. การนำเสนอทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล (EFFECTIVE BUSINESS PRESENTATIONS) 3 ชั่วโมง
       เจาะลึกแนวคิดและหลักการเพื่อการนำเสนอในทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล ทั้งสำหรับการนำเสนอเป็นกลุ่มและรายบุคคล การกำหนดเป้าหมายในการนำเสนอ การเลือกข้อมูล การจัดการข้อมูล รวมทั้งการจัดการข้อซักถาม
 11. สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ (Information & Technology for Business) 3 ชั่วโมง
       ทำความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในยุค VUCA World พร้อมเปิดมุมมองการใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น บัญชี การเงิน การตลาด การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อช่วยในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 12. Modern Management in VUCA world with AI  3 ชั่วโมง
       เข้าใจถึงความหมายของนวัตกรรม ความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมกับความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม กระบวนการและขั้นตอนในการคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งการคิดเชิงออกแบบกับการประยุกต์ใช้ในองค์กร เข้าใจถึง VUCA เอไอ และ อุตสาหกรรมใหม่ วิสัยทัศน์สำหรับอนาคตขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI และแผนการปรับตัวเพื่อความสำเร็จในระยะยาว การจัดองค์กรสมัยใหม่และเครื่องมือการใช้งาน AI กลยุทธ์ในการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ นวัตกรรม และความได้เปรียบในการแข่งขัน
 1. Agile Management3 ชั่วโมง
  แนวคิดการทำงานยุคใหม่ หรือ Agile คืออะไร หัวใจสำคัญและหลัก 12 ข้อของ Agile กรอบการทำงานแบบ Scrum และวิธีการทำงานของ Scrum การสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการทำงานแบบ Agile และข้อจำกัดของการประยุกต์ใช้ Agile
 2. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 3 ชั่วโมง
       แนวคิดและกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติติงาน การให้ผลตอบแทนการทำงาน รวมทั้งการปรับปรุงระบบและวิธีการทำงานให้ดีขึ้น พร้อมเครื่องมือต่าง ๆ เช่น KPI และ OKRs ที่จะช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรและหน่วยงาน
 3. การวิเคราะห์โครงการและบริหารโครงการ (Project Management) 3 ชั่วโมง
       เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการแบบเป็นขั้นตอน ตั้งแต่โครงสร้างของโครงการ การประเมินโครงการ การวางแผนโครงการ การวางแผนทรัพยากร การวางแผนงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การติดตามความก้าวหน้าและการควบคุมโครงการ ไปจนกระทั่งถึงการปิดโครงการ
 4. การบริหารการดำเนินการและโซ่อุปทาน (Operation & Supply Chain Management) 3 ชั่วโมง
       เรียนรู้แนวคิดการออกแบบกระบวนการทำงานและการจัดการโซ่อุปทาน การจัดซื้อและจัดหา การเลือกสถานที่ การขนส่ง การกระจายสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง รวมทั้งการบริหารต้นทุน และการจัดการแบบลีน
 5. การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) 3 ชั่วโมง
       เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของระบบบัญชีภายใน เพื่อการวัดและประเมินผลประกอบการของธุรกิจ ทั้งเรื่องงบประมาณ ระบบต้นทุน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและกำไร รวมทั้งการใช้สารสนเทศทางบัญชีประกอบการตัดสินใจ การวางแผนและการควบคุมภายในกิจการ
 6. การเงินเพื่อการจัดการ (Managerial Finance) 3 ชั่วโมง
       เรียนรู้พื้นฐานด้านการจัดการการเงิน สภาวะแวดล้อมทางการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ความเสี่ยงและค่าของเงินตามเวลา รู้จักงบการเงิน เรียนรู้การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน รวมทั้งการตัดสินใจลงทุนและงบประมาณเงินทุน
 7. การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Marketing Strategy) 3 ชั่วโมง
       เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อใช้ในการกำหนดส่วนแบ่งตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการตลาด รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ 4P’s ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
 8. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Strategy) 3 ชั่วโมง
        เท่าทันกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์ ทั้งในด้านเป้าหมาย (Target) กลยุทธ์ (Strategy) และยุทธวิธี (Tactic) รวมทั้งเรียนรู้ตัวอย่างวิธีปฏิบัติที่ดีของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-marketing) การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างตราสินค้า การส่งเสริมการตลาดและวิธีการวัดผล การประสานระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิมและการตลาดดิจิทัล การใช้กลยุทธ์การนำเสนอเนื้อหา (Content Marketing) อีเมล (Email Marketing) และเครื่องมือช่วยสืบค้นข้อมูล (Search Engine) รวมทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)


ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

     40,000 บาทต่อท่าน (ราคานี้รวมเอกสาร เสื้อแจ็คเก็ต อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน ตลอดระยะเวลาการอบรม 10 วัน)

Certificate Program

รับวุฒิบัตร Fast Mini MBA จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)


วิธีการสมัคร

 1. ช่องทางการสมัคร

สมัครผ่านบนทางเว็บไซต์  https://www.fastminimba.com/fast-mini-mba-vuca

ลิ้งค์ใบสมัคร https://forms.gle/fy5oLezRRw3apFPGA    

 1. การชำระค่าธรรมเนียมอบรม

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย   

ชื่อบัญชี : ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย โดยนายไพฑูรย์ เจตธำรงชัย

เลขที่บัญชี : 694-2-07127-0

 1. กรณีโอนเงิน สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทาง ดังนี้

LINE: @fastminimba

Email: [email protected]   

Facebook Page: Fast Mini MBA

ค่าอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line : @fastminimba / Email : info@fastminimba.com / Facebook Page : Fast Mini MBA

โทรศัพท์ 081-924-4473 และ 081-778-4070

อ.วรพจน์  นิลจู   ผู้ประสานงานหลักสูตร