หลักสูตร

หลักสูตร Fast Mini MBA รุ่นที่ 6 ช่วยธุรกิจไทยสู้กับยุค VUCA World (VUCA)

โครงการ Fast Mini MBA : Strategic Digital Marketing (SDM)

หลักสูตร Fast Mini MBA Supply Chain Management for e-Business (SCM)