Logistics ไม่ใช่ Supply Chain Management

Logistics ไม่ใช่ Supply Chain Management

     ในโลกบริหารและจัดการทางธุรกิจ มักมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักบริหารหรือผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อย ซึ่งเชื่อว่า Logistics คือ Supply Chain Management (SCM) เพราะในความเป็นจริงแล้ว Logistics ไม่ใช่ SCM ดังชื่อบทความนี้ แต่ SCM จะขาด Logistics ไม่ได้!!!

     โดย Fast Mini MBA ได้เคยกล่าวถึงบทบาท และวัตถุประสงค์ของ SCM และระบบย่อยต่าง ๆ ของ SCM เช่น Just in Time (JIT) หรือ Lean Management (Lean) ที่ต่างทำงานสอดประสานกัน ภายใต้เทคโนโลยี และเครือข่ายสารสนเทศ ที่เชื่อมการทำงานของเรากับ Suppliers พันธมิตร หรือคู่ค้าของเรา เพื่อช่วยให้เราบริหารธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ ผลิตสินค้าได้ตรงความต้องการของลูกค้า โดยมีต้นทุนด้านสินค้าคงคลังต่ำในแบบ JIT และ Lean ถึงการจัดส่งสินค้าพร้อมใช้ให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามกำหนด ซึ่งการจัดการด้านการเคลื่อนที่ของวัตถุดิบจาก Suppliers พันธมิตร หรือคู่ค้า สู่สายการผลิต และส่งมอบให้แก่ลูกค้าในที่สุดนั้น เราต้องมีระบบบริหารการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ และนั่นคือ บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของ Logistics ใน SCM อย่างแท้จริง

     ดังนั้น ก่อนที่จะก้าวไปสู่การทำความเข้าใจส่วนต่าง ๆ ของ SCM เราจึงควรทำความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ที่ Logistics มีต่อ SCM เพื่อให้สามารถประยุกต์ SCM ต่อระบบการบริหารงานและธุรกิจของเราในยุค e-Business ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

     Logistics คือ?

     Logistics มีฐากฐานจากการบริหารและจัดส่งสรรพาวุธ กองกำลัง และเสบียง เพื่อสนับสนุนการทำศึกสงครามทางการทหาร ก่อนที่ภาคธุรกิจจะนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อบริหารการจัดส่งวัตถุดิบสู่สายพานการผลิตสินค้า และการนำสินค้าสำเร็จรูปไปสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าได้ทันความต้องการและอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาค

     นอกจากการตระหนักถึงเวลาหรือความทันต่อความต้องการ และระยะทางหรือการขนส่งไปได้ทั่วถึงทุก ๆ ภูมิภาคที่ต้องไปให้ถึงแล้ว Logistics ยังต้องตระหนักถึงการบริหารและจัดการทรัพยาการด้านการจัดส่งหรือขนส่ง เช่น บุคลากร ยานพาหนะ และเชื้อเพลิง ให้ทำงานสอดประสานกับเวลาและระยะทางอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

     Logistics จึงเป็นเครื่องมือเชิงยุทธวิธีทางธุรกิจ ที่มีส่วนผสมของศาสตร์การบริหารธุรกิจเป็นส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งที่เห็นได้ชัดเจน โดยมีตรรกะศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภูเขาน้ำแข็งที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ผิวน้ำเป็นฐานคิดสำคัญ ซึ่งเราสามารถวิเคราะห์มุมมองเชิงวิชาการเกี่ยวกับ Logistics ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ คือ

     – วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อวางแผนและการจัดการระบบการจัดส่งวัตถุดิบ หรือขนส่งสินค้า ได้ตามเป้าหมาย ทั้งเวลา และระยะทาง ที่คุ้มค่าต้นทุนหรือทรัพยากรสูงสุด

     – การจัดการสารสนเทศ เพื่อความคล่องตัวด้านการบริหารการจัดส่งวัตถุดิบ หรือขนส่งสินค้า ให้ได้ผลสำเร็จทางธุรกิจและการตลาดตามเป้าหมายการประยุกต์ใช้ SCM ในยุค e-Business

     – บริหารธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจกระบวนคิดทางธุรกิจ และการแข่งขันทางการตลาด ให้รู้และเข้าใจที่จะอาศัยข้อจำกัด หรือการผ่อนปรนทางภาษี กฎหมาย หรือแม้แต่ค่าขนส่งในแต่ละภูมิภาคหรือประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาดแก่ธุรกิจ

     จากข้างต้น จึงสามารถกล่าวถึงความสำคัญของ Logistics ต่อ SCM และการบริหารธุรกิจ คือ

  1. สนับสนุนการทำงานของระบบย่อยต่าง ๆ ใน SCMให้ทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดประสานการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดSCM ของเรา
  2. เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันทางการตลาด โดยเฉพาะการสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้า ที่จะได้รับสินค้าตรงตามที่ต้องการ และภายในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น
  3. ยกระดับการดำเนินธุรกิจของเราให้มีความคล่องตัวสูง เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในขณะที่ต้นทุนการดำเนินงานโดยรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

     ทั้งหมดนี้ น่าจะเพียงพอต่อการสร้างความเข้าใจถึงความบทบาทของ Logistics ต่อ SCM หรือ Supply Chain Management ในยุค e-Business ได้ ไม่มากก็น้อย!

     และหากท่านผู้สนใจต้องการเข้าใจถึงหลักการของการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การจัดการช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ การจัดการสินค้าคงคลังและระบบคลังสินค้า การจัดการระบบคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง และการจัดการโซ่อุปทานที่ส่งเสริมความยั่งยืน ตลอดจนการบริหารโครงการและพัฒนากระบวนการธุรกิจ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจ e-Commerce ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

     ทางศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตร Fast Mini MBA Supply Chain Management for e-Business เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ e-Business ด้วยหลักสูตรการจัดการการประสานโซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้จัดส่ง ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกจนถึงมือผู้บริโภค แบบเร่งรัด 60 ชม. 19 วิชา โดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 16 ท่าน 

คลิกดูรายละเอียดที่ https://amec-ku.org/fast-mini-mba-supply-chain-management-for-e-business

หรือ https://forms.gle/GxNVYLG14CgZZNwd7