งานจัดซื้อ ใคร? ว่าง่าย ผู้รู้เรื่องห่วงโซ่อุปทาน… มีคำตอบ

“งานจัดซื้อ”เป็นงานที่ผู้บริหารและผู้ประกอบการจำ นวนมากอาจจะเห็นว่าเป็น

งานที่ค่อนข้างง่าย ไม่ซับซ้อน เพราะมีหน้าที่แค่ประสานงานกับ Suppliers สั่ง

ซื้อ และรอรับสินค้ามาส่งตามกำ หนด แต่คงไม่ใช่มุมมองของผู้บริหารที่มีความ

เข้าใจกับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เพราะใน

ความเห็นของ ดร.วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้าน LEAN หรือที่รู้จัก

กันดีในนามอาจารย์เอส ของหลักสูตร Fast Mini MBA : Supply Chain

Management for e-Business ม.เกษตรศาสตร์ให้คำ ตอบเกี่ยวกับบทบาท

และความสำ คัญของงานจัดซื้อ ดังนี้

-ควบคุมต้นทุนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดต้นทุนโดยการ

เจรจาให้ได้ราคาที่ดีที่สุดและค้นหาผู้จำ หน่ายที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดสำ หรับ

องค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีกำ ไรที่ดีขึ้นและแข่งขันได้มากขึ้นในตลาด

-รักษาคุณภาพสินค้าหรือบริการช่วยให้คัดเลือกและประเมินผู้จำ หน่ายได้

อย่างเหมาะสม เพื่อให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้า

ต้องการ-การจัดการความเสี่ยงช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขาดสินค้าหรือ

บริการที่จำ เป็น และช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ตลาดได้อย่างรวดเร็ว

-สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จำ หน่ายช่วยในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์

ระยะยาวกับผู้จำ หน่ายที่เชื่อถือได้ ซึ่งสามารถนำ ไปสู่เงื่อนไขที่ดีกว่า การส่งมอบ

ที่รวดเร็วขึ้น และการเข้าถึงนวัตกรรมและสินค้าใหม่ๆ

-การรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานช่วยให้แน่ใจว่าการจัดการ

เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น

การปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพ เป็นต้น

-การจัดการสินค้าคงคลังการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพช่วยในการจัดการสินค้า

คงคลังมีประสิทธิภาพ มีสินค้าเพียงพอตามความต้องการ แต่ไม่มากเกินไปจน

เกิดค่าใช้จ่ายสูงจากการจัดเก็บ

-สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่จำ เป็นในการตัดสิน

ใจทางธุรกิจ เช่น การเลือกเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

งานจัดซื้อมีบทบาทสำ คัญต่อการรักษาความยั่งยืน และการเติบโตของ

องค์กรโดยช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ด้วยการมีต้นทุนที่ต่ำ คุณภาพที่สูง

และความสามารถในการตอบสนองต่อตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ข้างต้นเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในห่วงโซ่อุปทานในยุค e-Business แต่หากผู้บริหารและผู้ประกอบ

ต้องการรู้ให้ลึก รู้ให้รอบตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ เรื่องบริหารและจัดการห่วงโซ่

อุปทาน (Supply Chain Management) จากอาจารย์เอสดร.วศ.สิริพงศ์ จึง

ถาวรรณ ผู้จัดการ

     หลักสูตร Fast Mini MBA : Supply Chain Management for e

Business และผู้เชี่ยวชาญอีก 15 ท่าน ใน 19 หัวข้อการเรียนรู้เรื่อง Supply Chain

Management ได้ในหลักสูตร Fast Mini MBA : Supply Chain Management for e-Business ซึ่งเป็นหลักสูตรอบมรมระยะสั้นของ ม.เกษตรศาสตร์


คลิกเพื่อดูรายละเอียดที่ : https://www.fastminimba.com/fast-mini-mbasupply-chain-management-for-e-business

คลิกเพื่อสมัครที่ : https://forms.gle/JaviYV9YHUYNbG6o8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Line : @fastminimba

โทรศัพท์ 081-924-4473 และ 081-778-4070