Play Video

การจัดการทรัพยากรบุคคลสำคัญกับอุตสาหกรรม Logistic และห่วงโซ่อุปทานอย่างไร

Play Video

การจัดการการขนส่ง เป็นสิ่งที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทาน?

Play Video

การจัดการองค์การในองค์กรเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานอย่างไร

Play Video

การจัดการทรัพยากรบุคคลสำคัญกับอุตสาหกรรม Logistic และห่วงโซ่อุปทานอย่างไร